smithy

ref: v0.3.0

./go.mod


 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
module github.com/honza/smithy

go 1.16

require (
	github.com/alecthomas/chroma v0.8.2
	github.com/gin-gonic/gin v1.6.3
	github.com/go-git/go-git/v5 v5.1.0
	github.com/modern-go/concurrent v0.0.0-20180306012644-bacd9c7ef1dd // indirect
	github.com/modern-go/reflect2 v1.0.1 // indirect
	github.com/rakyll/statik v0.1.7
	github.com/spf13/cobra v1.0.0
	github.com/yuin/goldmark v1.2.1
	github.com/yuin/goldmark-highlighting v0.0.0-20200307114337-60d527fdb691
	gopkg.in/yaml.v2 v2.2.8
)